Innehåll i boken Forskning till Salu

Här visas bokens innehållsförteckning i sin helhet. Vissa stycken är klickbara och
man kan på sidan som följer få en kort introduktion.

1      Inledning 7
2      Från fria universitet mot akademisk kapitalism 18
2.1   Förändringens tid - USA som föregångare 18
2.2   KI på 1980-talet - grunden läggs 22
2.3   KI på 1990-talet - växande kommersialisering 33
2.4   KI på 2000-talet - fortsatt kommersialisering 42
3      Hans Wigzell - entreprenör och företagsbyggare 46
3.1   Pharmacia - Centrum för Genomik och Bioinformatik 46
3.2   Pharmacia – patentproblem 58
3.3   Biovitrum AB 72
3.4   Biovitrum AB och Insamlingsstiftelsen för KI 76
3.5   Biovitrum flyttar till Karolinska Institutet 84
3.6   Karolinska Investment Fund 85
3.7   AB Karolinska Institutet - en företagskorporation 91
4      Stiftelsen för Strategisk Forskning och Hans Wigzells rekrytering av KI-forskare 98
4.1   Karl Tryggvason 100
4.2   BioStratum Incorporated 103
4.3   Christer Betsholtz 109
4.4   Forskning i det privatas eller det allmännas intresse? 113
4.5   Jävsförhållanden 114
4.6   Vägval för framtiden 118
5      Redovisning av bisysslor – en del i öppenheten 119
5.1   Hans Wigzell 121
5.2   Hans-Olov Adami 129
5.3   Karl Tryggvason 135
5.4   Jan-Åke Gustafsson 137
5.5   Reflektioner om bisysslor 142
6      AB Professor NN 144
6.1   Neuronova AB 157
6.2   Sidec Technologies AB 170
7      KI, Nobelpris och affärer 176
7.1   Helicobacter pylori och magsår 178
7.2   Papillomavirus och cervixcancer 189
7.3   Humant immunbristvirus, HIV 194
8      Redovisning av bindningar vid publicering 198
8.1   Per-Olof Berggren och Suad Efendic - BioStratum AB 203
8.2   Christer Betsholtz - AngioGenetics AB 213
8.3   Anders Brahme - RaySearch AB 221
8.4   Jonas Frisén - Neuronova AB 230
8.5   Jan-Åke Gustafsson - Karo Bio AB 231
8.6   Lars Gustafsson - Aerocrine AB 233
8.7   Staffan Normark - Innate Pharmaceuticals AB 235
8.8   Sven Pettersson - Index Pharmaceuticals AB 236
8.9   Ulf Skoglund - Sidec Technologies AB 238
8.10 Torgny Svensson - Independent Pharmaceutica AB 239
8.11 Karl Tryggvason - BioStratum Inc 241
9      Forskning för vem 242
9.1   Samhällsnytta eller privat vinstintresse 242
9.2   Det humana genomprojektet som exempel 247
9.3   Staten bör prioritera forskning i det allmännas tjänst 255
9.4   Politiska ställningstaganden 257
9.5   Universitetsforskares dolda arbete för industrin 258
10    Vad kan göras för att säkra det allmännas intresse 265
10.1 Efterlevnad av gällande regler 266
10.2 Institutionella intressekonflikter hotar forskningens frihet 273
10.3 Redovisa bisysslor och intressekonflikter i öppna databaser 278
11    Hur har det gått ekonomiskt för de på KI bildade företagen 279
12    Sammanfattning 286
13    Källor 290
14    Referenser och noter 292
15    Register 313